ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ರಾಡ್ ಅವಾಹಕಗಳು